Работна заплата: видове, формиране и системи за заплащане на труда

Първата работна заплата в България е била въведена през 1879 година, когато княз Александър Батенберг издава указ, с който се установява общия ред за заплащане на работната ръка в страната. Тогава т. нар. “обикновена надница” за неквалифициран труд е определена на 1 лев на ден за мъжете и 50 стотинки на ден за жените.

Работна заплата

Видове работна заплата

Основна работна заплата – договаря се между работодателя и работника за извършената от работника работа, като може да се изчислява на час, ден или месец. Това е заплатата, която работникът получава за извършената от него работа, без да се включват допълнителни доходи като бонуси, надбавки и издръжки. В много страни законодателството регулира минималната работна заплата, която е задължителна за всички работници, като работодателите не могат да плащат по-малко от тази сума.

Допълнителна работна заплата – допълнителни суми, които се начисляват на работника в зависимост от извънредната работа, почивните дни, нощната работа, работата в опасни условия и др.

Бонуси и премии – допълнителни суми, които се начисляват на работника за постигнати добри резултати, допълнителен труд и усилия, преданост към работата и т.н.

Надбавки – допълнителни суми, които се начисляват на работника за изпълнение на определени условия, като например заемане на по-висока длъжност, владеене на допълнителни умения и др.

Всяка компания може да има свои правила и начин на начисляване на работната заплата. Важно е да се уточни какви са условията и начинът на заплащане преди да започнете работа в дадена фирма.

Формиране на работна заплата

Формирането на работна заплата е процесът, при който работодателят определя възнаграждението на своите служители за извършената от тях работа. За целта трябва да се вземат предвид няколко фактора, като:

Определяне на работния ден – работната заплата може да се определи на часова, дневна, седмична или месечна основа. За да се определи работната заплата на работник, работодателят трябва да знае броя на часовете, които работникът е прекарал на работа.

Определяне на стандартното възнаграждение – минималното възнаграждение, което се плаща на работник според работната му позиция.

Определяне на допълнителните възнаграждения – когато служителят извършва работа в извънредни условия, като например нощна работа, работа по празници и др.

Облагане на възнаграждението с данъци и осигуровки – работодателят трябва да спазва законодателството в областта на трудовото право, включително минималната заплата, здравното и социалното осигуряване, данъците и таксите, приложими към възнаграждението.

Допълнителни условия – работодателят може да предостави допълнителни условия, като бонуси, здравно осигуряване, пенсионни програми и други.

Важно е да се има предвид, че формирането на работна заплата не е само въпрос на определяне на сума, която да се изплаща на служителите. Това е и начин да се мотивират служителите, да се задържат талантливите кадри и да се подобри ефективността на работните процеси.

Системи за заплащане на труда

Заплащане според отработеното време – повременна система, където размерът на трудовото възнаграждение се определя според продължителността на работното време и може да бъде определено за час, за ден, за седмица, за месец, както и за повече от един месец, до шест месеца.

Една от най-честите форми на повременно заплащане е при работа на почасова основа. В този случай работникът получава заплащане за всеки отработен час. Например, ако работникът има почасово заплащане от 10 лева на час и работи 8 часа на ден, то той ще получава 80 лева на ден.

Друга форма на повременна система е заплащането на дневна база. В този случай работникът получава заплащане за всеки отработен ден: например, ако има дневно заплащане от 80 лева на ден и работи 5 дни в седмицата, то той ще получава 400 лева на седмица.

Заплащането на месечна база е също често срещана форма на повременна система. В този случай, работникът получава заплащане за всички работни дни в месеца. Например, ако има дневно заплащане от 80 лева и работи 8 часа на ден, 5 дни в седмицата, то той ще получава 1600 лева на месец.

В някои случаи може да се приложи заплащането на повече от един месец, до шест месеца. Тази форма на заплащане обикновено се прилага за по-дългосрочни проекти или временни заетости. Например, ако работникът има договор за работа за 3 месеца със заплащане от 5000 лева на месец, то той ще получава общо 15000 лева за този период.

Заплащане според отработената норма – сделна система, където размерът на трудовото възнаграждение е обвързан с постигнатия резултат в работата, а критерий за определяне на неговия размер е интензивността на труда и произведената от работника продукция.

Една от най-известните сделни системи, която се основава на отработената норма и постигнатия резултат в работата, е системата на т.нар. „премия за производителност“ или „премия за постижения“. Тази система се използва в много предприятия и организации и обикновено се прилага за работници, които са свързани с производствен процес или с определен вид услуга. Размерът на трудовото възнаграждение зависи от интензивността на труда и произведената от работника продукция.

Когато работникът постигне даден норматив, например производството на определен брой стоки или изпълнението на определен брой услуги за даден период от време, той получава допълнително възнаграждение, което може да бъде в размер на процент от основната заплата.

Тази система стимулира работниците да работят по-усърдно и ефективно, за да постигнат дадените цели и да получат по-голямо възнаграждение. Освен това, тя може да бъде полезна и за работодателите, тъй като стимулира по-високото качество на производството и услугите, и повишава общата продуктивност на предприятието. Едно от основните предимства е, че награждава работниците за техния принос към производствения процес или към качеството на услугата, която предлагат. Това може да доведе до повишаване на мотивацията на работниците и да ги подтикне да постигат по-високи резултати в работата си.

Заплащане според отработеното време и норма – когато горните две системи (повременната и сделната) се прилагат комбинирано за една длъжност, тогава системата се нарича повременно-премиална система.

Една длъжност, която може да бъде оценена по повременна-премиална система е например работа в склад, където служителят трябва да извършва определени задачи за определено време. Нормата за работа на служителя в склад може да бъде определена, например, като се изисква да обработва определен брой поръчки на ден. Ако служителят успее да обработи повече поръчки от нормата, той получава допълнителна премия. Така, ако дневната норма за обработване на поръчки е 50, а служителят успее да обработи 60 поръчки, той получава заплащане за 50 поръчки по нормалната повременна ставка и за останалите 10 поръчки получава допълнителна премия.

С други думи: в повременно-премиалната система заплащането на служителя се определя от отработеното време и от броя извършени задачи, които надхвърлят нормата. Това насърчава служителите да работят по-усърдно и да постигат по-добри резултати, което може да доведе до по-голям производствен капацитет на компанията.

Работна заплата на месец при 4-часов работен ден

Според Трудовия кодекс на Република България и Наредбата за работното време, почивките и отпуските на работниците, за един ден се зачита времето, в което работникът е отработил най-малко половината от законоустановеното работно време за длъжността или работното място, за което е приет. Това означава, че ако работното време за дадена длъжност е 8 часа на ден, то зачитането на трудовия стаж трябва да става за всеки ден, в който работникът е отработил поне 4 часа.

Ако работното време за дадена длъжност е по-малко от 8 часа, зачитането на трудовия стаж трябва да става за всеки ден, в който работникът е отработил поне половината от законоустановеното работно време за тази длъжност. Така че, работодателите трябва да зачитат трудовия стаж на своите служители в пълен размер и в съответствие със законодателството.

Avatar

Редакция Безработен

Вашият коментар

Вашият коментар ще бъде одобрен, ако не сте "робот"

Потвърдете, че не сте "робот"