Длъжностна характеристика и примери

Длъжностната характеристика е документ, описващ основните задължения, отговорностите, компетенциите и изискванията, свързани с дадена работна позиция. Използва се както при назначаване на нов служител, така и при изпълнението на работните задачи от текущите служители.

длъжностна характеристика и примери

Длъжностната характеристика може да включва следните елементи:

 1. Описание на длъжността – общо описание на работната позиция, включващо наименованието на длъжността, мястото на работа и статуса на длъжността.
 2. Задължения и отговорности – конкретните задачи и отговорности, които се очаква да изпълнява служителят в рамките на работната си позиция.
 3. Квалификации и компетентности – уменията, знанията, опитът и образованието, необходими за успешно изпълнение на задълженията и отговорностите на длъжността.
 4. Оценка на производителността – оценка на очакваната производителност на служителя, включително целите, които трябва да постигне и как ще се измерва успехът му.
 5. Условия на работа – допълнителните условия на работа, като работно време, заплащане, осигуровки и други.

Целта на длъжностната характеристика е да улесни ръководителите в управлението на работните процеси и да даде ясност и на работниците за това, какво се очаква от тях и какви са възможностите за развитие в организацията. Това може да помогне за постигане на по-висока ефективност в работата, както и за подобряване на условията на работа и мотивацията на служителите.

Длъжностната характеристика е важна както за служителите, така и за търсещите работа по няколко причини:

 1. Конкретизира очакванията към служителя – определя точните очаквания към работната позиция, както и към служителя, който ще я заеме. Това помага на служителя да знае какво се очаква от него и да работи в съответствие с тези очаквания.
 2. Помага при процеса за набиране на персонал, като определя квалификационните изисквания и уменията, необходими за работата. Това улеснява процеса на селекция и гарантира, че кандидатите са подходящи за работната позиция.
 3. Улеснява оценката на работната ефективност – определя ясно задачите и отговорностите, които служителят трябва да изпълнява, като така улеснява оценката на работната ефективност на служителя.
 4. Помага при обучението на служителя, като определя точните умения, които трябва да придобие, за да бъде успешен в работата си.
 5. Съдейства за определяне на заплатата, като определя ясно нивото на отговорност и уменията, които изисква дадена работна позиция, като така улеснява процеса на определяне на заплатите в организацията.

Всички тези причини правят длъжностната характеристика важен документ както за работодателите, така и за работниците. Тя е важна част от успешното функциониране на организацията и подпомага служителите да работят по-продуктивно и да остават доволни от работната си позиция.

Примери за длъжностна характеристика

Длъжност: Софтуерен инженер
Отговорности:

 1. Проектиране и разработване на софтуерни приложения и системи.
 2. Работа с екипи за изграждане на софтуерни продукти.
 3. Тестване на софтуерни приложения и системи, за да се гарантира тяхната ефективност и качество.
 4. Оптимизиране на софтуерния код, за да се подобри производителността и мащабируемостта на приложенията.
 5. Създаване на технически документации за проектите и насоки за потребителите.

Изисквания:

 1. Бакалавърска или магистърска степен в областта на компютърните науки, софтуерно инженерство или подобна техническа специалност.
 2. Опит в програмирането на поне един език за програмиране (например Java, Python, C ++).
 3. Познания в разработката на софтуер за уеб и мобилни приложения.
 4. Познания в основните принципи на софтуерното инженерство, като например разработка на софтуерни архитектури, тестово планиране и управление на проекти.
 5. Добри комуникационни и междуличностни умения.

Длъжност: Програмист
Отговорности:

 1. Проектиране, разработка и поддръжка на софтуерни приложения.
 2. Изследване и прилагане на нови технологии за подобряване на производителността и ефективността на софтуерните приложения.
 3. Работа с различни езици за програмиране и платформи, включително C++, Java, Python, .NET и други.
 4. Оценка на изискванията на потребителите и проектиране на софтуерни приложения, които отговарят на тези изисквания.
 5. Тестване и документиране на софтуерните приложения.

Квалификационни изисквания:

 1. Висше образование в областта на компютърните науки или сродна дисциплина.
 2. Опит в програмирането на един или повече езици за програмиране.
 3. Познания в бази данни и SQL.
 4. Познания във възможностите за разработка на софтуер, включително използването на среди за разработка на софтуер и системи за управление на версиите.
 5. Способност за работа в екип и комуникация с други членове на екипа.

Допълнителните изисквания:

 1. Познания в различни методологии за разработка на софтуер, като Agile и Scrum.
 2. Опит в разработката на мобилни или уеб приложения.
 3. Познания в различни фреймуърки за програмиране, като React, Angular или Vue.
 4. Опит в разработката на софтуерни приложения за определени отрасли, като финансови услуги, здравеопазване или логистика.

Длъжност: Мениджър по продажби
Отговорности:

 1. Управление на екипа по продажби.
 2. Разработване на стратегия за продажби и изпълнение на плановете.
 3. Изграждане на дългосрочни отношения с клиенти и партньори.
 4. Анализ на пазара и конкуренцията.
 5. Оценка на резултатите и представяне на доклади на ръководството.

Изисквания:

 1. Бакалавърска или магистърска степен в областта на мениджмънта, маркетинга или продажбите.
 2. Минимум 5 години опит в продажбите, включително 2 години на мениджърска позиция.
 3. Отлични комуникационни умения и подходи за създаване на отношения.
 4. Знание на продажбени методологии и инструменти.
 5. Умение за анализиране на данни и изготвяне на бизнес планове.

Тези длъжностни характеристики могат да бъдат използвани от компании за набиране на персонал или от индивидуални кандидати за ориентиране в техните кариерни цели и развитие на уменията им в тази област.

Длъжност: Журналист
Отговорности:

 1. Изследване на теми и писане на статии, които са актуални и интересни за читателите или зрителите.
 2. Провеждане на интервюта с различни хора, включително политици, бизнесмени, специалисти и обикновени граждани.
 3. Събиране на информация от различни източници, включително от печатни материали, интернет, телефонни разговори и лични срещи.
 4. Анализиране на информацията и представянето ѝ по достъпен начин за читателите или зрителите.
 5. Редактиране на собствени статии и други материали на колеги.

Изисквания:

 1. Бакалавърска степен в журналистика, комуникации или подобна област.
 2. Опит в работата като журналист, предпочитан в съответната медийна област.
 3. Добри умения в писане и комуникация на английски език, както и на други езици, според нуждите на медията.
 4. Умения в работа с различни софтуерни приложения, включително Microsoft Office и програми за обработка на изображения.
 5. Хуманитарни умения, като разбиране на човешките мотивации, етика и законови изисквания.

Длъжностната характеристика на журналист варира в зависимост от типа на медията, за която работи, като например печатни издания, онлайн медии, телевизия или радио. Тази характеристика може да бъде използвана от медийни компании за набиране на нови журналисти или от журналисти, които търсят информация за това какви умения и квалификации са необходими, за да бъдат успешни в кариерата си.

Avatar

Редакция Безработен

Вашият коментар

Вашият коментар ще бъде одобрен, ако не сте "робот"

Потвърдете, че не сте "робот"